Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal hermed orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig i forbindelse med en skade.

Efter databeskyttelsesforordningens* artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv og/eller fra andre.

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Klage til Datatilsynet

 

I bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

GoCollective er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Skadebehandling. Det vil sige vurdering af erstatningskrav.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af følgende bestemmelse i databeskyttelsesforordningen:

 • Behandling af personoplysninger art. 6, stk. 1, litra f:
  Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen, jf. art. 6, stk. 1, litra f:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er afgørelsen af en erstatningssag, som du er part i.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger, så som navn, adresse, tlf.nr., e-mail, fotos, betalingsoplysninger, nummerplade
 • Særlige personoplysninger, så som cpr.nr.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant for sagen:

 • Til dit eventuelle forsikringsselskab og/eller evt. til vores taksator

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har f.eks. dine oplysninger fra dig, fra en skadesanmeldelse, der er udfyldt af vores drift/chauffør og/eller fra dit eventuelle forsikringsselskab.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi – når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret ¬ vil lægge vægt på:

 • Hensynet til ikke at opbevare oplysningerne længere tid, end det er nødvendigt.
 • Muligheden for dig til at vende tilbage senere – og at vi til den tid har oplysningerne tilgængelige for vores skadebehandling.

Det kan have betydning for din mulighed for at dokumentere dit krav og for sagsbehandlingstiden, at du ikke skal genfremsende, genfinde osv. sagens dokumenter og bilag – eller afvente at andre/vi gør dette.

Vi vil dog slette dine oplysninger senest 3 år efter sagen er afsluttet i vores systemer. Herefter vil sagen med stor sikkerhed være forældet.

 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.